O projekcie

Projekt „WARMIŃSKO-MAZURSKIE Centrum Kompetencji i Kwalifikacji” numer RPWM.02.03.02-28-0003/17, realizowany jest na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego przez CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO oraz Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku (Partnera Projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki,
Działanie: 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych,
Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych,
Priorytet inwestycyjny: 10 iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ukierunkowany jest na dostosowanie do potrzeb rynku pracy kompetencji i umiejętności 805 osób dorosłych poprzez udział w kursach zawodowych (nadających kwalifikacje lub kompetencje).

Dla kogo ?


Projekt skierowany jest do 805 osób dorosłych, uczących się, pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, które z własnej inicjatywy zainteresowane są dostosowaniem swoich kompetencji i umiejętności do potrzeb rynku pracy poprzez udział w kursach zawodowych (nadających kwalifikacje lub kompetencje), z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

W ramach w/w grupy docelowej:

  • osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED3 włącznie – ponadgimnazjalne) – będą stanowiły, co najmniej 30% Uczestników/czek Projektu (242 osób);
  • osoby niepełnosprawne (ON) – będą stanowiły, co najmniej 5% Uczestników/czek Projektu (41 osób).

 

okres realizacji

Projekt realizowany jest od 01-03-2018 do 28-02-2021 roku.


realizator projektu

Kontakt:

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

Biuro Projektu

Plac Słowiański 2

biuro 116

(w części biurowej Hotelu Arbiter)

82-300 Elbląg

email: centrum.kwalifikacji@crse.org.pl

telefon: +48 887 788 055

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8.00 – 16.00

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast